Bij GEO²|Landmeetkunde & Vastgoedexpertise beschikken we over een compleet dienstenpakket op het gebied van metingen en geodesie.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste diensten. Heeft u een specifiek type meting nodig, aarzel niet om ons te contacteren.

Opmeting voor aankoop/verkoop/splitsing/overdracht

 

Deze opmetingen worden ook wel juridische opmetingen genoemd. Bij iedere aankoop, verkoop, splitsing of overdracht van een perceel dat resulteert in een splitsing van één of meerdere kadastrale percelen, dient er een opmeting te gebeuren door een gezworen landmeter. De landmeter maakt hiervan een plan op die bij de notariële akte wordt gevoegd.Indien er geen splitsing is van kadastrale percelen is het echter steeds aangewezen het goed te laten opmeten. Op die manier liggen de grenzen van het goed voor altijd vast.

 

Afpaling

 

Zonder tussenkomst van een rechter komen beide partijen overeen over de ligging van de grens. Het opgemaakte Proces Verbaal van Afpaling wordt door beide partijen ondertekend. Meestal gebeurt een afpaling in der minne… In het andere geval, als er geen overeenkomst kan bekomen worden, kan je een afpaling eisen via de vrederechter. De rechter stelt dan een landmeter aan, die de exacte ligging van de grens reconstrueert.In beide gevallen van afpaling wordt de grens gematerialiseerd op het terrein dmv grenspalen.

 

 

Ruilingen

 

Bij ruilingen wordt een ruilingsplan opgemaakt met de eigenlijke aanduiding van de te ruilen percelen of delen van percelen.

 

 

Aanvraag Stedenbouwkundige vergunning of attest

 

Deze aanvragen kunnen gaan van verkavelingen, verkavelingswijzigingen, stedenbouwkundige attesten tot bouwaanvragen waar geen architect voor nodig is.

 

 

Nivelleringen/hoogtemetingen (hoogtelijnen-terreinprofielen)

 

De hoogtemeting heeft als doel een goed in hoogte in kaart te brengen. Deze plannen en terreinmodellen worden veelal opgemaakt voor architecten voor hun bouwprojecten. Aan de hand van de nodige software (Pythagoras) kan een DTM of 3D terreinprofiel opgemaakt worden. Daaruit kunnen plannen met hoogtelijnen en terreinprofielen getekend worden. Alle hoogtemetingen kunnen aangesloten worden op de TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

 

 

Grondverzetberekening

 

In het kader van grondaanvullingen of grondafgravingen kan het grondverzet berekend worden. Er wordt een hoogtemeting uitgevoerd vóór de werken en een hoogtemeting na de werken. De twee terreinmodellen kunnen boven elkaar gelegd worden zodat een grondverzet kan berekend worden. Hieronder vallen tevens de aanvragen voor terreinaanlegwerken waarbij de bestaande toestand en de nieuwe toestand op plan dienen voorgesteld te worden. Hierbij dienen ook lengte- en dwarsprofielen te worden getekend. De illustratie vertoont een opgemaakt DTM-model.

 

Uitzetwerk

 

Onder het uitzetten van assen en constructies verstaan we alle uitzetwerk van gebouwen, assen, putten, funderingspalen, machines, … voor aannemers. Met een grote precisie kunnen de opgegeven punten op het terrein gematerialiseerd worden.

 

 

Opmetingen bestaande toestand / Opmetingen voor bouwaanvraag / Opmetingen voor tuinarchitecten

 

Onder deze topografische opmeting verstaan we alle opmetingen waarbij de bestaande toestand gedetailleerd op plan wordt gezet. Deze opmetingen vormen meestal de basis voor architecten, binnenhuisarchitecten, tuinarchitecten, … om hun ontwerpen op te maken. Hieronder vallen ook de gevelmetingen, opmetingen van binnenverdelingen van gebouwen, …

 

 

Verkavelingsprojecten

GEO² staat in voor de opmaak van verkavelings- en herverkavelingsdossiers. Hiertoe worden vooreerst het nodige vooronderzoek uitgevoerd, terreinopmetingen van de bestaande toestand worden opgenomen, de grensbepaling wordt in overleg met de aanpalende eigenaars gerealiseerd, herinrichtingsplannen worden opgemaakt en verkavelingsvoorschriften worden vastgelegd. Alle noodzakelijke stukken worden opgevraagd om tot een gemotiveerd aanvraagdossier te komen. Dit dossier handelen wij vervolgens af voor u tot de eigenlijke verkaveling bekomen wordt.

Muurovername

 

Een muurovername is de handeling van opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheidingsmuur én het opstellen van proces-verbaal dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst. Het proces-verbaal van muurovername, die door beide partijen wordt ondertekend, moet worden geregistreerd. De overnemer staat in voor de kosten van opmaken van het proces verbaal van muurovername en van de registratie ervan.